תקנון

אתר האינטרנט "www.royshonem.com" מופעל ומנוהל על ידי רועי שונם . ח.פ.033546813 משמש לסחר מקוון לרכישת מוצרים על ידי הגולשים והמשתמשים באתר 
-כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי החברה ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא"ל. פרטים אלה נשמרים עי החברה במאגר הלקוחות ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטים נוספים, כגון, פרטי כרטיס אשראי נדרשים לצורך חיוב בלבד ואינם נשמרים ע"י החברה.
-בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם מוצרים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, מוצרים שנרכשו על ידו וכדומה.
-הפרטים לא יועברו לצד ג 
ספקית פלטפורמת המסחר המקוון הינה shopify  - מדיניות הפרטיות  
https://www.shopify.com/legal/privacy
תקנון שימוש באתר
כללי
1.1. אנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר האינטרנט www.royshonem.com (להלן:"האתר"), המשמש כקטלוג וחנות לתכשיטים.
1.2. האתר הינו בבעלות חברת רועי שונם ח.פ. 033546813 (להלן: "החברה").
1.3. תקנון זה נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין הגולשים ו/או הרוכשים באתר לבין החברה.
1.4. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיו.
1.5. בגלישתך באתר ובהזמנת מוצרים דרכו, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר; כן הינך נותן את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד  החברה ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.
1.6. האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
1.7. האתר, על כל התכנים המופיעים בו, מוצע לציבור ולמשתמש כמות שהוא (AS IS). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, למרות זאת, יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין, יתכן כי נפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
1.8. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.9. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.
 
תנאים לרכישה באתר
2.1. הרכישה באמצעות האתר מותרת רק למי שברשותו תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף.
2.2. החברה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפותו של גולש בכל זמן, בין באופן זמני ובין לצמיתות וזאת בהתבסס על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו החברה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפות של גולש בכל אחד מהמקרים הבאים:
* אם נמסרו במתכוון פרטי מידע שגויים.
* אם הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או במנהלי האתר או מי מטעמם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשים אחרים ו/או ספקים.
* אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
* אם נעשה שימוש לרעה בתכנים הכלולים באתר.
2.3. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, לרבות הבדלי גוונים.
2.4. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, ובכל עת (ללא הודעה מוקדמת), להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה.
2.5. רכישת מוצר מותנת בקליטת הזמנת הרוכש במערכת המחשב של האתר באופן מלא ותקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ובקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה. החברה לא תתחשב בפניות שלא נקלטו במערכת או שנקלטו מבלי שנמסרו מלוא הפרטים הדרושים או שנקלטו באופן משובש (תהא אשר תהא הסיבה לכך); החברה לא תישא בכל אחריות בשל כך.
2.6. בגין כל מוצר המוצע למכירה יוצג דף מכירה הכולל את פרטי המוצר המוצע ומחירו בשקלים כולל מע"מ. לצורך השלמת ההזמנה, יש להזין את פרטי אמצעי התשלום בדף הסליקה המאובטח. במידה ואינך מעוניין להזין את פרטי התשלום בדף המאובטח הנ"ל, ניתן לבצע הזמנה טלפונית- 0542573102.
דע: מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
השלמת ההזמנה הינה רק לאחר קבלת הודעה מחברת האשראי המאשרת את ביצוע העסקה. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הוזנה בתהליך ההזמנה.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה ולצורך השלמת הרכישה תדרש ליצור קשר טלפוני עם הסטודיו לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה ומוסכם כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה בגין כך.
מועד המשלוח יקבע רק לאחר אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
2.7. בכל מקרה שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה באמצעות כרטיס האשראי או תסרב לכבד את התחייבויותיך לתשלום התמורה כאמור, תבוטל הרכישה.
2.8. חלק מהפריטים באתר נמצאים במלאי דרך קבע, וחלקם דורשים ייצור מיוחד. ליד כל פריט ינתן המידע הרלוונטי לגבי מועד אספקתו וזמן ייצורו.  על אף האמור, במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי, תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר. להודעה תצורף הצעה לרכישת מוצר חליפי בעל תכונות ומחיר דומים (ככל שקיים מוצר כזה); אם ההצעה החדשה תהיה מקובלת על הרוכש, יעודכנו פרטי ההזמנה כך שיתייחסו למוצר החלופי. היה והרוכש יחליט שלא לקבל את ההצעה החדשה או שלא נתן כל תשובה בתוך 14 ימים ממועד משלוח ההצעה החדשה, תבוטל הרכישה המקורית וחשבון הרוכש לא יחוייב. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר תוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.
 
משלוחים
3.1. קבלת המוצרים הנרכשים תעשה על ידי איסוף עצמי מהסטודיו בתיאום מראש- הפרדס 10 בצרה
3.2. המשלוח יבוצע תוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה באיזור המרכז בלבד, או תוך 21 ימי עסקים לשאר חלקי הארץ לתכשיטים בהתאמה אישית יתכן זמן אספקה שונה.
3.3. עלות משלוח 50 ₪ , ברכישה מעל 1000 ₪ המשלוח בחינם. 
3.4. הסטודיו אינו אחראי לעיכובים במסירת המוצר בשל נסיבות שאינן בשליטתו, לרבות כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות ו/או אחרות של חברת השליחויות.
 3.5. משלוח לחו"ל - נשמח לעדכן אתכם במחיר לפי יעד, תשלום על מיסים ואגרות בחו"ל לתכשיט באחריות הקונה.
פרטיות
4.1. תשלום בגין רכישה באתר יבוצע באמצעות מערכת פייפאל או באמצעות כרטיס אשראי ע"י סולק חיצוני באופן מוצפן.
4.2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ומשתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. עם זאת, בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
4.3. החברה מתחייבת כי לא יועברו פרטים אישיים שנמסרו כחלק מתהליך ההזמנה באתר לגורמים אחרים.
 
מדיניות ביטולים והחזרות
5.1. ביטול עסקה יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010 (להלן: "החוק"), בגין מוצרים עליהם חל החוק, בתוך 7 יום מקבלת המוצר, בכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש במוצר והמוצר ארוז באריזתו המקורית.
5.2. ביטול העסקה / החלפת מוצר יעשו באמצעות שליחת הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: royshonem8@gmail.com  בהודעת הביטול / בקשת ההחלפה יש לציין את פרטי העסקה, עילת הביטול / ההחזרה וכן פרטי התקשרות מלאים.
5.3. במקרה של בקשה להחלפת מוצר, יש לקבל את אישור החברה לביצוע ההחלפה ולאחר מכן על המזמין להעביר את המוצר לחברה. מודגש כי ההחלפה תעשה רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי החברה וכי החלפת מוצר תתאפשר פעם אחת בגין כל מוצר שנרכש.
5.4. מובהר כי החלפת מוצרים תעשה בכפוף לתנאים המצטברים שלהלן:
5.4.1. בדיקת החברה העלתה כי המוצר הוחזר תקין, לא נעשה בו כל שימוש וכי לא בוצע בו כל שינוי או החלפה של אבני חן ויהלומים. מודגש כי לא תבוצע החלפת מוצרים שנעשה בהם שינוי כלשהו לרבות שינוי בגודל (מידה).
5.4.2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית, בצירוף תעודת האחריות וחשבונית מקורית.
5.4.3. ההחלפה תבוצע עד 7 ימים ממועד קבלת המוצר.
5.4.4. אין מדובר במוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח ו/או במוצר עליו לא חל החוק.
5.5. לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר שיוצר בייצור מיוחד (Custom made). מובהר כי לייצור מיוחד יחשב גם עיצוב מהקולקציה בו משובצים אבני חן ויהלומים מיוחדים שנרכשו במיוחד עבור הלקוח ולפי דרישתו.
5.6. מועד הביטול יחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא"ל של הסטודיו.
5.7. ביטול עסקה יהיה בתוקף רק לאחר משלוח אישור הביטול, בדוא"ל חוזר מהחברה, המאמת את כל פרטי הביטול.
5.8. ביטול עסקה בהתאם להוראות החוק ובהתאם להוראות תקנון זה, יזכה את המזמין בהחזר כספי בניכויי דמי משלוח ו 5% מערך העסקה.
5.9. מובהר למען הסר ספק כי החזר כספי בגין מוצר שנרכש במחיר מבצע יהא בהתאם לסכום הרכישה (סכום המבצע) ולא בהתאם למחיר המחירון.
5.10.החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים ממועד אישור הביטול ובכפוף להחזרת המוצר לחברה ללא שנעשה בו כל שימוש.
5.11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במקרים הבאים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.
 
אחריות - אחריות התכשיט היא ל 12 חודשים מיום הקנייה
6.1. החברה רשאית בכל עת להפסיק או לנתק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי.
6.2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים כתוצאה מגלישה באתר או אי היכולת לגלוש באתר.
6.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאתרים המכילים קישור לאתר, לרבות לתכנים המוצגים בהם ו/או לתוכן גולשים באתר.
הלקוח יהא זכאי לתיקון מידת הטבעת ללא כל תשלום, פעם אחת בלבד, במשך תקופת האחריות.
אחריות החברה אינה כוללת נפילה מהתכשיט של יהלום ו\או אבן חן אחרת, למעט נפילה של יהלום ו/או אבן חן אחרת במשקל של עד 0.03 קראט, למשך שנה ממועד הרכישה.
אחריות החברה אינה כוללת פגיעות ו/או שריטות שיופיעו על התכשיט כתוצאה משימוש.
6.4. בתיאום מראש עם החברה, ניתן יהיה לשלוח את התכשיט/ים, על חשבון הלקוח, עד פעם אחת בשנה לניקיון מקצועי. תיאום כאמור יעשה בדוא"ל ו/או בטלפון. המשלוח יהא על חשבונו של הלקוח.
מובהר כי השירות הנ"ל אינו חל על תכשיטים שנרכשו ללא היהלום המרכזי (קרי תכשיט בלבד, בו משובץ יהלום מרכזי שלא נרכש מהחברה).
 
7. ביטול עסקה צרכנית בבית העסק
7.1. במקרה והתכשיט נרכש פיזית בבית העסק ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, החזר כספי יינתן על קניה שאינה עולה על 3,000 ₪ בלבד, ותוך 48 שעות מהקניה. 
 
7.2. החזר כספי יבוצע באותו אמצעי התשלום בו שולם עבור התכשיט. 
 
7.3. דמי ביטול עסקה על-פי חוק 5% מהעסקה או 100 ₪ - הנמוך מבניהם. 
 
7.4. ביטול עסקה שבוצעה באשראי – תגבה בנוסף עמלת סליקה בסך של 3%. 
 
7.5. התכשיט יוחלף או יוחזר אך ורק באריזתו המקורית וללא כל סימני שימוש. 
 
7.6. במידה ומדובר בתכשיט יהלומים/ אבני-חן משובצים, המוצר יישלח קודם לבדיקה ורק לאחר אישור כי מדובר באותו מוצר שנקנה, יאושר ההחזר ללקוח. 
 
7.7. לא יוחזרו תכשיטים אשר נרכשו בהזמנה מיוחדת לפי דרישת הלקוח, תכשיטים אשר הוזמנו או נבחרו בעבורם יהלומים לפי דרישת הלקוח, תכשיטים שיוצרו לפי מידת הלקוח בהתאמה אישית. 
 
7.8. במקרה ומדובר בתכשיטים שנקנו בסכום העולה על 3,000 ₪, רשאית החברה בהתאם לשיקול דעתה להעניק זיכוי או לאפשר החלפה בתכשיט אחר. 
 
קניין רוחני
7.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה הינה הבעלים הבלעדי של הרעיונות העומדים בבסיס האתר ובכל אחת מהפעילויות בו, השמות והסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בסודות מסחריים הכרוכים בתפעול האתר ובהפעלת הפעילויות שבו ובתוכן האתר כפי שיהיה מעת לעת (לרבות קבצים גרפיים וקבצי וידאו ואודיו) (להלן, ביחד עם האמור ברישא של סעיף זה: "המידע המוגן").
7.2. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של החברה, מראש ובכתב.
 
שונות
8.1. כל זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, ללא יוצא מן הכלל, וכל המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו ובכלל זאת הסימנים המסחריים והאייקונים המוצבים באתר הינם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת החברה, בכתב ומראש.